Algemene Voorwaarden

 Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld conform de Wet Kopen Op Afstand

 VAN:

Woningsticker  ( onderdeel van GeboorteXpress  )

Geulstraat 63

6241 NA Bunde

0031-(0)43-3650572

 

KvK nummer 72352728  

BTW nummer NL856751297B01

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. In de wet staat tevens beschreven dat de wet “Kopen op Afstand” niet geldt voor onder andere goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of  die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. 

2. overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.

3. communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;

4. Woningsticker  ( onderdeel van GeboorteXpress  ): het bedrijf of, indien zulks van toepassing is, het onderdeel van het bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop op afstand .

5. consument: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

6. aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals het bedrijf die in haar catalogus, folders of anderszins aan de consument doet;

7. prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;

8. zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;

9. duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid

Artikel 3 – Algemene voorwaarden

10. Deze algemene voorwaarden worden online ter beschikking gesteld.

11. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contract tussen bedrijf en consument, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt.

12. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

Artikel 4 – Het aanbod

13. De aangeboden goederen en/of diensten van Woningsticker  ( onderdeel van GeboorteXpress  ) worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

14. Elk aanbod van Woningsticker  ( onderdeel van GeboorteXpress  ) bevat dusdanige informatie zodat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities.

Artikel 5 – Zichttermijn

15. U heeft het recht om binnen 30 dagen na ontvangst van uw bestelling het product te retourneren. Dit kan indien het product onbeschadigd is. Daarnaast is het ook mogelijk om een product binnen deze periode te ruilen. Indien u hier gebruik van wilt maken, neem dan contact met ons op. Dan geven wij de juiste instructies mee voor het retourneren. 

16. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn.

17. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de desbetreffende goederen of diensten – zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

18. De consument kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door het bedrijf bij het aanbod en / of bij de aflevering is aangegeven. Zie hiervoor bij `verzenden en retourneren`

Artikel 6 – Totstandkoming van de overeenkomst

19. Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

20. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.

21. Het staat het bedrijf vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen.

22. Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terugbetaling plaatsvinden.

23. Woningsticker  ( onderdeel van GeboorteXpress  ) treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.

24. Het bedrijf zal tevens – uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst – aan de consument de volgende informatie verstrekken:

a. schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken;

b. het geografische adres van de vestiging van het bedrijf waar de consument met klachten terecht kan;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties.

Artikel 7 – De prijs

25. Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en / of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.

26. Woningsticker  ( onderdeel van GeboorteXpress  ) zal geen prijsverhogingen doorvoeren na de totstandkoming van de overeenkomst tenzij:

a. de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 8 – Conformiteit

Woningsticker  ( onderdeel van GeboorteXpress  ) staat er voor in dat de goederen en / of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften.

Artikel 9 – Garantie

27. Woningsticker  ( onderdeel van GeboorteXpress  ) garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

28. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Woningsticker  ( onderdeel van GeboorteXpress  ).

29. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering. 

30. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

31. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van gebruiker vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Woningsticker  ( onderdeel van GeboorteXpress  ) te retourneren en de eigendom daarover aan Woningsticker  ( onderdeel van GeboorteXpress  ) te verschaffen.

32. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

33. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Woningsticker  ( onderdeel van GeboorteXpress  ) niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

34. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.

Artikel 10 – De bestelling

35. Leveranties van goederen en / of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen Woningsticker  ( onderdeel van GeboorteXpress  ) en de consument anders is overeengekomen.

36. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument is toe te rekenen.

37. In geval van een kennelijke vergissing zal de consument Woningsticker  ( onderdeel van GeboorteXpress  ) hiervan op de hoogte stellen. Indien en voorzover de aard ervan dit toelaat, zal de consument de goederen en bescheiden ter beschikking van Woningsticker  ( onderdeel van GeboorteXpress  ) houden. De consument zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

Artikel 11 – De uitvoering van de bestelling

38. Woningsticker  ( onderdeel van GeboorteXpress  ) zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

39. Als plaats van levering geldt het afleveradres van de consument dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

40. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Woningsticker  ( onderdeel van GeboorteXpress  ) geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch ten minste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

41. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Woningsticker  ( onderdeel van GeboorteXpress  ) zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan de zichttermijn niet worden uitgesloten.

42. Het risico van beschadiging en / of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij Woningsticker  ( onderdeel van GeboorteXpress  ).  Beschadigingen en/of vermissingen moeten uiterlijk binnen 24 uur na levering gemeld worden bij GeboorteXpress. Dit kan per mail of telefonisch.

Artikel 12 – Betaling

43. Voor betaling wordt vooruitbetaling bedongen, de consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

44. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Woningsticker  ( onderdeel van GeboorteXpress  ) te melden.

45. In geval van wanbetaling van de consument heeft Woningsticker  ( onderdeel van GeboorteXpress  ) behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

© 2014 - 2022 Woningstickers | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel